Indvendige ætsninger

Hvis dit barn har drukket eller spist noget, der ætser, gælder det om at handle hurtigt, da det kan forsage stor skade. Ætsninger og irritation i mund, spiserør og mavesæk kan opstå, hvis personen har indtaget rengøringsmidler, kemikalier eller mineralsk terpentin og andre opløsningsprodukter.  Især afløbsrens er farligt. Konsultér altid læge eller skadestue, eller ring til Giftlinjen på 82 12 12 12, hvis dit barn har indtaget ætsende stoffer.

Symptomer ved indvendige ætsninger

  • Svie og smerte i mundhule, spiserør eller mavesæk

  • Ætsninger i mund/svælg eller i huden omkring munden

  • Savlen og modvilje mod at spise eller drikke

Sådan gør du ved indvendige ætsninger:

  • Giv personen noget at drikke for at fortynde og skylle efter. Giv dog ikke mere et ét glas.

  • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.

  • Medbring så vidt muligt emballagen fra det ætsende stof til læge/skadestue.

Vigtigt! Forsøg aldrig at få barnet til at kaste op, da det kan medføre yderligere ætsning.